peotect

Во Фумакс, разбираме дека е од клучно значење да се чува дизајнот на клиентот доверлив. „Фумакс“ се грижи вработените да не откриваат никакви документи за дизајн на трети лица, освен ако нема писмено одобрение од клиентите.

Во почетокот на соработката, ќе потпишеме НДА за секој клиент. Типичен примерок од НДА како подолу:

ДОГОВОР ЗА МУСТАЛНО НЕ ОБЈАВУВАЕ

Овој договор за заемно неоткривање на информации („Договорот“) е составен и склучен во овој DDMMYY, од и помеѓу:

Fumax Technology Co., Ltd. компанија / корпорација на КИНА („ХХХ“), со главно деловно место лоцирана на 27-05 #, источен блок, плоштад ЈиХаи, патот Чуанге, Наншан, Шенжен, Кина 518054, 

и;

Клиент Придружникy, со главно деловно место лоцирано на 1609 ав.

во натамошниот текст според овој договор како „Страна“ или „Страници“. Валидноста на овој документ е 5 години од датумот на потпис.

СВЕДОК

ДОДЕКА, Страните имаат намера да истражуваат меѓусебни деловни можности и, во врска со тоа, можат да си ги соопштуваат едни на други доверливи или заштитени информации.

СЕГА, ПОВЕЕ, Страните ќе се согласат на следниов начин:

Член I - Сопствени информации

За целите на овој договор, „заштитен податок“ е пишана, документарна или усна информација од каков било вид обелоденета од која било од страните на другата страна и обележана од страна на обелоденетата страна со легенда, печат, етикета или друга ознака што укажува на заштитен или доверлив карактер. , вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, (а) информации од деловна активност, планирање, маркетинг или техничка природа, (б) модели, алатки, хардвер и софтвер и (в) какви било документи, извештаи, меморандуми, белешки, датотеки или анализи подготвени од или во име на Страната примател кои содржат, сумираат или се засноваат на било кое од горенаведеното. „Заштитени информации“ не вклучуваат информации што:

(а) е јавно достапен пред датумот на овој договор;

(б) станува јавно достапен по датумот на овој Договор преку неправедно дело на Страната примател;

(в) им е доставена на други лица од страна на обелоденувачите без слични ограничувања на нивното право на употреба или откривање;

(г) е соодветно познат од Страната примател без никакви сопственички ограничувања за време на приемот на таквата информација од Страната што ја открива или станува со право позната на Страната примател без сопственички ограничувања од друг извор од Страната што ја открива;

(д) е независно развиен од страна на приемната страна од лица кои немале пристап, директно или индиректно, до информациите за сопственост; или

(ѓ) е должен да биде произведен под налог на надлежен суд или важечка административна или владина покана, под услов Страната што прима веднаш да ја извести Страната што ја обелоденува таквиот настан, така што Страната што открива може да побара соодветна заштитна наредба.

 

За целите на горенаведените исклучоци, обелоденувањата кои се специфични, на пр. Во врска со инженерските и дизајнерските практики и техники, производи, софтвер, услуги, параметри на работење, итн. Нема да се смета дека се во претходните исклучоци само затоа што тие се прифатени од општи обелоденувања кои се во јавен домен или се во сопственост на примателот. Покрај тоа, за која било комбинација на карактеристики нема да се смета дека е во претходните исклучоци само затоа што нејзините индивидуални карактеристики се во јавен домен или се во сопственост на примателот, но само доколку самата комбинација и нејзиниот принцип на работа се во јавност домен или во владение на Страната примател.

 

ЧЛЕН II - ДОВЕРЛИВОСТ

(а) Страната примател ги штити сите информации за сопственост на Страната што ги откриваат како доверливи и комерцијални информации и, освен со претходна писмена согласност од Страната што ги открива или како што е поинаку определено овде, не ги открива, копира или дистрибуира таквите информации за сопственост на која било друга индивидуа, корпорација или субјект за период од пет (5) години од датумот на објавување.

(б) Освен во врска со кој било заеднички проект меѓу Страните, Страната примател нема да користи никакви информации за сопственичките информации на Страната што ги откриваат за своја корист или за придобивки на која било друга индивидуа, корпорација или субјект; за поголема сигурност, строго е забрането поднесување на пријава за патент според законите на која било земја од страните приматели засновано, директно или индиректно, врз заштитените информации на страната, и доколку секое такво барање за патент или регистрација на патент се случи со кршење на овој договор, сите права на страните приматели на наведената пријава за патент или регистрација на патент ќе бидат целосно пренесени на страната што ја открива, без никаков трошок за оваа втора, и покрај секое друго прибегнување кон штета.

(в) Страната примател нема да ги открие сите или кој било дел од информациите за сопственост на Страната што ги обелоденува придружни лица, агенти, службеници, директори, вработени или претставници (заедно, „Претставници“) на Страната примател, освен на потреба од знаат основа. Страната примател се согласува да ги извести сите свои претставници кои ги добиваат информациите за сопственост на страната што ги обелоденува за доверливата и сопственичката природа на истите и за обврските на овој застапник во врска со одржувањето на ваквите комерцијални информации во согласност со условите на овој договор.

(г) Страната примател ќе го користи истиот степен на грижа за да ја заштити доверливоста на информациите за сопственост што и се соопштени, како што ги користи за да ги заштити сопствените информации за сопственост, но во сите случаи треба да користи барем разумен степен на грижа. Секоја страна претставува дека таквиот степен на грижа обезбедува соодветна заштита за сопствените информации за сопственост.

(д) Страната примател веднаш ќе ја советува страната што ја открива писмено за каква било злоупотреба или злоупотреба од страна на кое било лице на сопственичките информации на страната што ги обелодени, за кои страната примател е запознаена.

(ѓ) какви било документи или материјали кои се доставени од страна или од име на Страната што ги обелоденува, и сите други комерцијални информации во каква било форма, вклучувајќи документи, извештаи, меморандуми, белешки, досиеја или анализи подготвени од или во име на Страната примател, вклучувајќи ги и сите копии на таквите материјали, страната примател ќе биде веднаш вратена на страната што ја открива на писмено барање од страната што ја открива од која било причина.

 

ЧЛЕН III - БЕЗ ЛИЦЕНЦИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРАВА

Ниту една дозвола на Страната примател според какви било трговски тајни или патенти не се доделува или имплицира со пренесување на заштитени информации или други информации на таквата страна и ниту една од пренесените или размените информации не претставува никакво претставување, гаранција, гаранција, гаранција или поттик во однос на повреда на патенти или други права на други. Покрај тоа, откривањето на заштитени информации од страната што ги обелоденува не претставува или вклучува какво било претставување или гаранција за точноста или комплетноста на таквите информации.

 

ЧЛЕН IV - ОСНОВА ЗА ПРЕКРШУВАЕ

Секоја примачка страна потврдува дека информациите за сопственост на страната што ги обелоденува е од клучно значење за деловната активност на Партијата и се развиени од страната што ги обелоденила за значителни трошоци. Секоја од страните примачи понатаму потврдува дека отштетата не би била соодветно средство за прекршување на овој договор од страна на страната што ги примила или нејзините претставници и дека страната што ги открива може да добие налог или друго правично олеснување за да се поправи или спречи какво било кршење или загрозено кршење на овој договор. од страната примател или кој било од нејзините претставници. Таквиот лек нема да се смета за ексклузивен лек за какво било прекршување на овој Договор, но тој е додаток на сите други лекови кои се достапни на законот или во капитал на страната што ги открива.

 

ЧЛЕН V - БЕЗ СОЛИЦИТАЦИЈА

Освен претходната писмена согласност на другата страна, ниту една од страните, ниту кој било од нивните застапници, нема да побара или да побара да биде побаран за вработување кој било вработен во другата страна за период од пет (5) години од датумот на овој. За целите на овој дел, барањето не вклучува покана за вработените кога таквото барање е единствено преку рекламирање во периодични списанија со општ тираж или фирма за пребарување на вработени во име на странка или нејзини претставници, сè додека партијата или нејзините претставници не насочете или охрабрувајте ја таквата компанија за пребарување да побара специјално именуван вработен или другата страна.

 

ЧЛЕН VII - РАЗЛИЧНИ

(а) Овој договор го содржи целото разбирање меѓу страните и ги заменува сите претходни писмени и усмени разбирање во врска со предметот на овој договор. Овој договор не може да се менува освен со писмен договор потпишан од двете страни.

(б) Изградбата, толкувањето и изведбата на овој договор, како и правните односи на страните што произлегуваат подолу, ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Канада, без оглед на одредбите за избор или судир на закон .

(в) Разбирливо е и договорено дека ниту еден неуспех или одложување од страна на која било од страните во вршењето на кое било право, моќ или привилегија нема да работи како одрекување од него, ниту, пак, секое поединечно или делумно вежба ќе исклучи какво било друго или понатамошно извршување на тоа, или остварување на кое било друго право, моќ или привилегија подолу. Никакво откажување од какви било услови и услови на овој Договор нема да се смета за откажување од какво било последователно кршење на кој било термин или услов. Сите откажувања мора да бидат во писмена форма и потпишани од страната што сака да биде обврзана.

(г) Доколку кој било дел од овој Договор се смета за неспроведлив, остатокот од овој Договор сепак ќе остане во сила и ефект.

(д) Откривањето на комерцијалните информации подолу нема да се толкува дека ги обврзува ниту една од страните (i) да склучи било каков понатамошен договор или преговори или да направи какво било понатамошно откривање на другата страна, (ii) да се воздржи од влегување во каков било договор или преговарање со кое било трето лице во врска со истата материја или која било друга тема, или (iii) да се воздржи од водење деловни активности на кој било начин што ќе избере; под услов, сепак, во врска со извршувањето на напорите според потставот (ii) и (iii), Страната примател да не прекрши ниту една од одредбите на овој договор.

(ѓ) Освен ако не е поинаку определено со закон, ниту една страна не смее да дава јавни соопштенија во врска со овој Договор или со дискусиите поврзани со тоа без претходно писмено одобрување од другата страна.

(е) Одредбите на овој Договор се во корист на Страните овде и нивните дозволени наследници и доделувања, и ниту една трета страна не може да бара да ги спроведува или ќе има корист од овие одредби.

СВЕДОШТВО ОД СЕГА, Страните во овој договор го извршија овој договор заклучно со датумот напишан претходно погоре.